new course

This painting exercise was an assignment I did for a new course I’m taking.

Deze schilderoefening was een opdracht voor een nieuwe cursus die ik doe.

Since completing the City & Guilds ‘creative embroidery and design course’ at Distant Stitch in 2014 I’d not taken any more workshops or courses. And I began to miss it, I like working towards a goal, learning and achieving new ways of creativity.

So I decided it was time for a new challenge and have taken up learning to paint, starting from scratch. It’s not that I want to learn how to draw and paint accurately, copying what I see, I want to work free and intuitively. But I feel that it’s important to master the basic principles. I’ve done a little bit of drawing but painting is new to me.

Sinds ik de City & Guilds ‘creative embroidery and design’ van Distant Stitch heb afgerond in 2014, heb ik eigenlijk geen workshops of cursussen meer gevolgd. En ik begon het te missen. Ik werk graag naar een doel toe, leren en nieuwe manieren vinden om creatief te zijn. Dus besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging en ben begonnen met leren schilderen, beginnend bij het begin. Het is niet dat ik wil leren om precies na te tekenen en schilderen wat ik zie; ik wil vrij en intuïtief werken. Maar ik heb het idee dat het belangrijk is om de grondbeginselen onder te knie te hebben. Ik heb wel wat getekend, maar schilderen is compleet nieuw voor me.

So far I’ve done a lot of online learning and it’s what suits me best. I can work at my own pace, which is usually very fast. Taking a physical course would mean following the scheduled classes. So I searched on the internet and found a wonderful course by Peter Stanyer. I’ve just finished level one and have already learned so much.

Tot nog toe heb ik veel online leren gedaan en dat past goed bij me. Ik kan daarbij in mijn eigen tempo werken, wat meestal nogal snel is. Bij een gewone cursus moet ik mijn tempo aanpassen aan het lesrooster. Dus ben ik gaan zoeken op het internet en vond een fijne cursus door Peter Stanyer. Ik heb net level 1 afgerond en heb al zo veel geleerd!

For one of the lessons I was introduced to the work of Georgio Morandi, an Italian painter who specialized in making still life paintings. I love his subtle colours and ‘snug’ compositions.

Voor een van de lessen moest ik het werk bestuderen van Georgio Morandi, een Italiaanse schilder die gespecialiseerd was in het maken van stillevens. Ik vind zijn subtiele kleuren en vaak ‘op elkaar gepakte’ composities erg mooi.

This is my attempt at painting a ‘snug’ composition. The objects in both paintings were in fact all white objects, brightly lit, in order to see the shadows better when drawing. I gave them colour when painting.

Dit is een poging om zo’n ‘op elkaar gepakte’ compositie te schilderen. De voorwerpen zijn in beide stillevens zijn eigenlijk wit en fel verlicht, om de schaduwen goed te kunnen zien. Ik heb ze tijdens het schilderen kleur gegeven.

I’m enjoying this a lot and I’m sure that the more I practice the better my technique will become. But I think the results so far aren’t all that bad as a start. I don’t know at all, yet, if I want to continue painting after finishing this course, but all the new knowledge will no doubt be very helpful in making my other work.

Ik heb veel plezier in deze cursus en ongetwijfeld zal mijn techniek steeds beter worden naarmate ik meer oefen. Maar als begin vind ik de resultaten niet eens zo slecht. Ik weet helemaal niet of ik na deze cursus wil blijven schilderen, maar alle nieuwe kennis zal ongetwijfeld heel goed van pas komen bij het maken van mijn andere werk.

17-3-17